Ảnh bìa sách Trái Tim Của Bụt

TRÁI TIM CỦA BỤT

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 385

Lượt xem/nghe : 1888

Lượt đọc : 887

Lượt tải : 166

Lượt tải AudioBook : 92

Kích thước : 1.85 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 17:04

Cập nhật lúc : 10:36am 03/11/2022


THỂ LOẠI

Mua Sách Giấy Close
qrcode

Mua Sách: Trái Tim Của Bụt

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Nhất
00:23:51 
Tứ Tất Đàn – 4 Tiêu Chuẩn Về Sự Thật
00:47:08 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai
01:09:03 
Duyên Thời
01:26:36 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Ba
01:57:14 
Tam Chuyển
02:19:44 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Tư
02:37:41 
5 Ngũ Uẩn
02:57:30 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Năm
03:34:09 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Sáu
04:11:38 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Bảy
04:29:00 
Tư Duy Ở Trình Độ Xuất Thế Gian
04:48:13 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Tám
05:06:54 
Bài Thực Tập Chánh Ngữ
05:26:05 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Chín
05:44:31 
Phép Tu Im Lặng
06:05:03 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười
06:24:45 
Chánh Niệm Là Nuôi Dưỡng
06:43:08 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Một
07:12:31 
Quán Niệm Thân Trong Thân
07:41:14 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Hai
08:00:24 
Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Các Phần Khác Của Thánh Đạo
08:22:23 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Ba
08:43:17 
Tịnh Độ Là Ở Đây
09:02:20 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Bốn
09:30:37 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Lăm
10:02:46 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Sáu
10:22:19 
Bụt Đang Có Mặt
10:46:18 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Bảy
11:12:40 
Không, Giả Và Trung
11:32:40 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Tám
11:48:34 
Thực Tập 5 Cái Lạy
12:12:55 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Mười Chín
12:46:46 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai Mươi
13:15:58 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai Mươi Mốt
13:39:01 
Liên Hệ Giữa Mười Hai Nhân Duyên
14:10:56 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai Mươi Hai
14:35:58 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai Mươi Hai (Tiếp Theo)
14:55:22 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai Mươi Ba
15:27:26 
Phật Pháp Căn Bản – Bài Thứ Hai Mươi Bốn
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

Mục lục

Bài 01: Tu Phật học Phật.. 7

Phải học kinh điển một cách khôn ngoan... 7

Hai cách nhìn sự thật: Sự thật phân biệt tục đế và chân đế... 10

Tứ tất đàn: Bốn tiêu chuẩn về sự thật. 15

Tìm mua: Trái Tim Của Bụt

Bốn điều y cứ... 17

Cây đuốc duyên khởi. 19

Thiền hành. 20

Nhận diện.. 21

Tiếp xúc... 22

Bài 02: Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng... 25

Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng. 25

Không cần chất chứa kiến thức... 27

Khế lý cũng là khế cơ. 30

Duyên khởi... 32

Tương tức và tương nhập... 37

Bài 03: Pháp thoại đầu... 39

Pháp thoại đầu... 39

Bốn sự thật. 41

Bốn sự thật tương tức. 41

Trung đạo... 43

Tính cách nền tảng... 43

Tính cách nhập thế... 44

Nghệ thuật nghe pháp thoại. 45

Khổ và lạc... 46

Tam chuyển.. 49

Tứ diệu đế là phép thực tập.. 52

Nhị đế... 54

Tịch diệt... 55

Bài 04: Niềm vui tương đối. 59

Niềm vui tương đối. 59

Khổ thọ. 61

Năm thủ uẩn. 65

Hành trì thị chuyển.. 67

Rác và hoa.. 69

Niềm vui xuất thế. 71

Bài 05: Đạo đế, Bát chánh đạo.. 75

Chánh kiến. 76

Chánh kiến về Tứ diệu đế... 78

Hạ thủ công phu... 84

Bài 06: Quá trình văn tư tu. 89

Quá trình văn tư tu.. 90

Đạo vượt ngoài ngôn ngữ... 91

Kinh chánh kiến. 93

Bốn loại thức ăn.. 94

Tưới tẩm hạt giống chánh kiến... 98

Bài 07: Bát chánh đạo tương sinh tương tức... 104

Bát chánh đạo tương sinh tương tức. 104

Chánh tư duy về vô thường vô ngã.. 107

Tư duy ở trình độ xuất thế gian... 110

Bài 08: Ái ngữ. 118

Ái ngữ. 118

Hạt giống của chánh ngữ.. 122

Bài thực tập chánh ngữ.. 125

Hạnh lắng nghe... 130

Bài 09: Chánh niệm và 51 tâm hành.. 133

Chánh niệm và 51 tâm hành... 133

Thực tập chánh niệm và chánh ngữ.. 135

Phép tu im lặng... 139

Chánh niệm làm cơ bản. 141

Như lý tác ý... 143

Bài 10: Sống giây phút hiện tại. 147

Sống giây phút hiện tại.. 147

Chánh niệm làm sự sống có mặt.. 150

Chánh niệm là nuôi dưỡng.. 154

Chánh niệm làm vơi đau khổ. 157

Chánh niệm để quán chiếu.. 158

Bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ.. 162

Chánh niệm là tự làm chủ... 162

Nhận diện đơn thuần.. 164

Chánh niệm là trở về... 166

Kinh người biết sống một mình... 171

Quán niệm thân trong thân. 173

Rửa chén hay chép kinh trong chánh niệm.. 176

Hiện pháp lạc trú... 178

Đâu chẳng phải là nhà. 181

Bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu... 184

Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu. 184

Chuyển hóa xả thọ thành lạc thọ. 186

Chánh niệm nuôi dưỡng các phần khác của thánh đạo.. 190

Năm giới... 194

Bài 13: Như lý tác ý... 199

Như lý tác ý... 200

Một bài thực tập quán hơi thở.. 202

Tịnh độ là ở đây.. 206

Học đời sống của Bụt.. 208

Hạnh phúc ở trong ta.. 211

Bài 14: Quán chiếu cảm thọ. 214

Nhận diện các tâm hành... 215

Quán chiếu về tưởng để vượt thoát mê lầm... 219

Niềm tin phải vững mạnh... 222

Bài 15: Quán pháp trong pháp.. 226

Quán pháp trong pháp... 227

Chánh tinh tấn.. 232

Bài 16: Chánh định. 238

Chánh định. 241

Thảnh thơi... 243

Bụt đang có mặt.. 245

Chín loại định... 247

Diệt tận định.. 250

Bài 17: Pháp ấn.. 254

Pháp ấn.. 254

Vô thường là vô ngã. 261

Không, giả và trung.. 264

Niết bàn và vô tác.. 265

Tám chữ tháo tung. 269

Bài 18: Chuyển hóa tập khí.. 272

Chuyển hóa tập khí.. 275

Thực tập năm lễ... 278

Lễ thứ nhất..279

Lễ thứ hai..280

Lễ thứ ba...281

Lễ thứ tư...282

Lễ thứ năm..284

Bài 19: Quán không trong năm lễ... 289

Quán không trong năm lễ. 289

Quán không trong khi ăn.. 293

Quán vô tướng. 295

Áp dụng quán vô tướng trong cuộc sống. 297

Bài 20: Quán vô tác vô nguyện.. 302

Quán vô tác vô nguyện.. 303

Áp dụng ba cửa giải thoát... 306

Các cách trình bày khác về pháp ấn.. 309

Bài 21: Bốn duyên và sáu nhân. 313

Bốn duyên và sáu nhân.. 313

Mười hai nhân duyên.. 318

Liên hệ giữa 12 nhân duyên... 321

Mặt tích cực của mười hai nhân duyên.. 325

Thân thị hiện.. 328

Bài 22: Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm. 334

Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm.. 334

Tứ vô lượng tâm. 338

Bài 23: Tu tập từ quán.. 351

Tu tập từ quán.. 351

Quán chiếu để tự chuyển hóa... 353

Từ bi là hành động. 356

Quán chiếu để tự chuyển hóa... 360

Bài 24: Niềm tin thể hiện trong đời sống.. 363

Niềm tin thể hiện trong đời sống. 364

Tăng thân và pháp thân. 368

Tam bảo là đối tượng tu học.. 371

Tu tập trong tích môn thấy được bản môn.. 374

Bài 25: Bài kết thúc. 377

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Thích Nhất Hạnh":

 1. Bốn Mươi Ba Công Án Của Trần Thái Tông
 2. Am Mây Ngủ
 3. An Lạc Từng Bước Chân
 4. An Trú Trong Hiện Tại
 5. Bàn Tay Cũng Là Hoa
 6. Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia
 7. Bước Tới Thảnh Thơi
 8. Bụt Là Hình Hài - Bụt Là Tâm Thức
 9. Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ
 10. Cho Đất Nước Đi Lên
 11. Cho Đất Nước Mở Ra
 12. Con Đã Có Đường Đi
 13. Con Đường Chuyển Hóa
 14. Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng
 15. Cửa Tùng Đôi Cánh Gài
 16. Đạo Bụt Nguyên Chất
 17. Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày
 18. Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
 19. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
 20. Đạo Phật Hiện Đại Hóa
 21. Đạo Phật Ngày Nay
 22. Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
 23. Để Có Một Tương Lai
 24. Để Hiểu Đạo Phật
 25. Đường Xưa Mây Trắng
 26. Duy Biểu Học
 27. Giận
 28. Giới Tiếp Hiện Chú Giải
 29. Hạnh Phúc Mộng Và Thực
 30. Hiệu Lực Cầu Nguyện
 31. Hoa Sen Trong Biển Lửa
 32. Hơi Thở Nuôi Dưỡng Và Trị Liệu
 33. Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
 34. Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
 35. Im Lặng Sấm Sét - Kinh Người Bắt Rắn
 36. Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
 37. Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
 38. Kinh Người Áo Trắng
 39. Kinh Pháp Ấn
 40. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
 41. Nẻo Vào Thiền Học
 42. Nẻo Về Của Ý
 43. Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn
 44. Người Vô Sự
 45. Nhật Tụng Thiền Môn
 46. Nói Với Tuổi 20
 47. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
 48. Quan Âm Hương Tích
 49. Quan Âm Thị Kính
 50. Quyền Lực Đích Thực
 51. Sám Pháp Địa Xúc
 52. Sen Búp Từng Cành Hé
 53. Sen Nở Trời Phương Ngoại
 54. Sống Chung An Lạc
 55. Thiền - Chất Liệu Nuôi Dưỡng Trị Liệu Và Chuyển Hóa
 56. Thiền Hành Yếu Chỉ
 57. Thiền Sư Tăng Hội
 58. Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 59. Thiết Lập Tịnh Độ
 60. Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt
 61. Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
 62. Tiếp Xúc Với Sự Sống
 63. Tình Người
 64. Tố Thiều Lan
 65. Trái Tim Của Bụt
 66. Trái Tim Của Hiểu Biết
 67. Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
 68. Trái Tim Mặt Trời
 69. Truyện Kiều Văn Xuôi Dành Cho Người Trẻ
 70. Từng Bước Nở Hoa Sen
 71. Tùng Bưởi Hồng
 72. Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng
 73. Tương Lai Thiền Học Việt Nam
 74. Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
 75. Ước Hẹn Với Sự Sống
 76. Vương Quốc Của Những Người Khùng
 77. Bông Hồng Cài Áo
 78. Thả Một Bè Lau
 79. Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu
 80. Thiền Sư Khương Tăng Hội
 81. Tâm Tình Với Đất Mẹ
 82. Gieo Trồng Hạnh Phúc

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Trái Tim Của Bụt PDF của tác giả Thích Nhất Hạnh nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Trái Tim Của Bụt

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng