Ảnh bìa sách Kinh Hoa Nghiêm Giản Giải

KINH HOA NGHIÊM GIẢN GIẢI

Tác giả : Thích Trí Tịnh

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 990

Lượt xem/nghe : 45

Lượt đọc : 20

Lượt tải : 11

Kích thước : 5.93 MB

Tạo lúc : Fri, 10/12/2021 12:35

Thể loại :Sách nói Kinh Hoa Nghiêm Giản Giải:
Tua đến thời gian chính xác:
Hẹn giờ tắt nhạc:
Mục lục sách nói
00:00:00
Tập 1 (1-23) Lời Nói Đầu
00:12:01
Tập 1 (2-23) Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất
01:42:16
Tập 1 (3-23) Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất
02:58:09
Tập 1 (4-23) Phẩm Như Lai Hiện Tướng Thứ Hai
03:47:24
Tập 1 (5-23) Phẩm Phổ Hiền Tam Muội Thứ Ba
04:00:41
Tập 1 (6-23) Phẩm Thế Giới Thành Tựu Thứ Tư
04:36:49
Tập 1 (7-23) Phẩm Hoa Tạng Thế Giới Thứ Năm
06:17:46
Tập 1 (8-23) Phẩm Tỳ Lô Giá Na Thứ Sáu
06:45:59
Tập 1 (9-23) Phẩm Như Lai Danh Hiệu Thứ Bảy
07:04:21
Tập 1 (10-23) Phẩm Tứ Thánh Đế Thứ Tám
07:22:32
Tập 1 (11-23) Phẩm Quang Minh Giác Thứ Chín
07:47:25
Tập 1 (12-23) Phẩm Bồ Tát Vấn Minh Thứ Mười
08:11:23
Tập 1 (13-23) Phẩm Tịnh Hạnh Thứ Mười Một
08:31:31
Tập 1 (14-23) Phẩm Hiền Thủ Thứ Mười Hai
09:38:39
Tập 1 (15-23) Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh Thứ Mười Ba
09:45:13
Tập 1 (16-23) Phẩm Tu Di Đảnh Kệ Tán Thứ Mười Bốn
10:05:18
Tập 1 (17-23) Phẩm Thập Trụ Thứ Mười Lăm
10:41:55
Tập 1 (18-23) Phẩm Phạm Hạnh Thứ Mười Sáu
10:49:17
Tập 1 (19-23) Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức Thứ Mười Bảy
11:29:05
Tập 1 (20-23) Phẩm Minh Pháp Thứ Mười Tám
12:03:50
Tập 1 (21-23) Phẩm Dạ Ma Thiên Cung Thứ Mười Chín
12:10:09
Tập 1 (22-23) Phẩm Da Ma Cung Kệ Tán Thứ Hai Mươi
12:25:49
Tập 1 (23-23) Phẩm Thập Hạnh Thứ Hai Mươi Mốt
13:26:06
Tập 2 (1-14) Phẩm Vô Tận Tạng
13:55:11
Tập 2 (2-14) Phẩm Thăng Đâu Suất Thiên Cung
14:32:54
Tập 2 (3-14) Phẩm Đâu Suất Kệ Tán
14:54:28
Tập 2 (4-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
15:59:35
Tập 2 (5-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
17:00:06
Tập 2 (6-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
17:54:47
Tập 2 (7-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
18:55:33
Tập 2 (8-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
19:52:26
Tập 2 (9-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
20:48:57
Tập 2 (10-14) Phẩm Thập Hồi Hướng
21:49:02
Tập 2 (11-14) Phẩm Thập Địa
22:50:37
Tập 2 (12-14) Phẩm Thập Địa
23:56:04
Tập 2 (13-14) Phẩm Thập Địa
25:07:11
Tập 2 (14-14) Phẩm Thập Địa
26:09:31
Tập 3 (1-18) 01 Phẩm Thập Định
27:18:34
Tập 3 (2-18) Phẩm Thập Định
28:30:43
Tập 3 (3-18) Phẩm Thập Thông
28:54:55
Tập 3 (4-18) Phẩm Thập Nhẫn
29:33:54
Tập 3 (5-18) Phẩm A Tăng Kỳ
30:06:05
Tập 3 (6-18) Phẩm Thọ Lượng
30:09:49
Tập 3 (7-18) Phẩm Thọ Lượng
30:16:06
Tập 3 (8-18) Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp
31:34:47
Tập 3 (9-18) Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải
32:13:10
Tập 3 (10-18) Phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức
32:30:10
Tập 3 (11-18) Phẩm Phổ Hiền Hạnh
32:57:42
Tập 3 (12-18) Phẩm Như Lai Xuất Hiện
34:10:47
Tập 3 (13-18) Phẩm Như Lai Xuất Hiện
35:31:20
Tập 3 (14-18) Phẩm Ly Thế Gian
36:34:21
Tập 3 (15-18) Phẩm Ly Thế Gian
37:56:46
Tập 3 (16-18) Phẩm Ly Thế Gian
39:02:49
Tập 3 (17-18) Phẩm Ly Thế Gian
40:09:35
Tập 3 (18-18) Phẩm Ly Thế Gian
40:44:53
Tập 4 (1-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
41:45:33
Tập 4 (2-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
42:57:24
Tập 4 (3-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
44:21:50
Tập 4 (4-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
45:44:01
Tập 4 (5-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
47:18:31
Tập 4 (6-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
48:28:02
Tập 4 (7-15) Phẩm Nhập Pháp Giới
49:22:18
Tập 4 (8-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
50:21:01
Tập 4 (9-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
51:34:16
Tập 4 (10-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
52:38:39
Tập 4 (11-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
53:48:50
Tập 4 (12-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
54:54:07
Tập 4 (13-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
55:57:46
Tập 4 (14-15) Phẩm Nhập Pháp Giới (Phần Sau)
57:01:53
Tập 4 (15-15) Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh

MỤC LỤC HOA NGHIÊM KINH

Thay Lời Tựa.

Lời Nói Ðầu.

Nghi Thức Sám Hối Trước Khi Tụng Kinh.

Nghi Thức Trì Tụng.

01. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất. (Hán Bộ Từ Quyển 1 Ðến Hết Quyển 5)

02. Phẩm Như Lai Hiện Tướng Thứ Hai. (Hán Bộ Trọn Quyển 6)

03. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội Thứ Ba. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 7)

04. Phẩm Thế Giới Thành Tựu Thứ Tư. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 7)

05. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới Thứ Năm. (Hán Bộ Từ Quyển 8 Ðến Hết Quyển 10)

06. Phẩm Tỳ Lô Giá Na Thứ Sáu. (Hán Bộ Trọn Quyển 11)

07. Phẩm Như Lai Danh Hiệu Thứ Bẩy. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 12)

08. Phẩm Tứ Thánh Ðế Thứ Tám. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 12)

09. Phẩm Quang Minh Giác Thứ Chín. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 13)

10. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh Thứ Mười. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 13)

11. Phẩm Tịnh Hạnh Thứ Mười Một. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 14)

12. Phẩm Hiền Thủ Thứ Mười Hai. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 14 Ðến Hết Quyển 15)

13. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Ðảnh Thứ Mười Ba. (Hán Bộ ở Ðầu Quyển 16)

14. Phẩm Tu Di Sơn Ðảnh Kệ Tán Thứ Mười Bốn. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 16)

15. Phẩm Thập Trụ Thứ Mười Lăm. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 16)

16. Phẩm Phạm Hạnh Thứ Mười Sáu. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 17)

17. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Ðức Thứ Mười Bảy. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 17)

18. Phẩm Minh Pháp Thứ Mười Tám. (Hán Bộ Trọn Quyển 18)

19. Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung Thứ Mười Chín. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 19)

20. Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán Thứ Hai Mươi. (Hán Bộ Phần Giữa Quyển 19)

21. Phẩm Thập Hạnh Thứ Hai Mươi Mốt. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 19 Ðến Hết Quyển 20)

22. Phẩm Vô Tận Tạng Thứ Hai Mươi Hai. (Hán Bộ Trọn Quyển 21)

23. Phẩm Thăng Ðâu Suất Thiên Cung Thứ Hai Mươi Ba. (Hán Bộ Trọn Quyển 22)

24. Phẩm Ðâu Suất Kệ Tán Thứ Hai Mươi Bốn. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 23)

25. Phẩm Thập Hồi Hướng Thứ Hai Mươi Lăm. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 23 Ðến Hết Quyển 33)

26. Phẩm Thập Ðịa Thứ Hai Mươi Sáu. (Hán Bộ Từ Quyển 34 Ðến Quyển 39)

27. Phẩm Thập Ðịnh Thứ Hai Mươi Bảy. (Hán Bộ Quyển 40)

28. Phẩm Thập Thông Thứ Hai Mươi Tám. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 44)

29. Phẩm Thập Nhẫn Thứ Hai Mươi Chín. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 44)

30. Phẩm A Tăng Kỳ Thứ Ba Mươi. (Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 45)

31. Phẩm Thọ Lượng Thứ Ba Mươi Mốt. (Hán Bộ Phần Giữa Quyển 45)

32. Phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ Thứ Ba Mươi Hai. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 45)

33. Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp Thứ Ba Mươi Ba. (Hán Bộ Quyển 46 Ðến Quyển 47)

34. Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải Thứ Ba Mươi Bốn. (Hán Bộ Quyển Phần Ðầu Quyển 48)

35. Phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Ðức Thứ Ba Mươi Lăm. (Hán Bộ Phần Sau Quyển 48)

36. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Thứ Ba Mươi Sáu. (Hán Bộ Trọn Quyển 49)

37. Phẩm Như Lai Xuất Hiện Thứ Ba Mươi Bảy. (Hán Bộ Từ Ðầu Quyển 50 Ðến Hết Quyển 52)

38. Phẩm Ly Thế Gian Thứ Ba Mươi Tám. (Hán Bộ Từ Ðầu Quyển 53 Ðến Hết Quyển 59)

39. Phẩm Nhập Pháp Giới Thứ Ba Mươi Chín (Hán Bộ Từ Quyển 60 Ðến Hết Quyển 80)

40. Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thứ Bốn Mươi. (Hán Bộ Trọn Quyển 81)

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kinh Hoa Nghiêm Giản Giải PDF của tác giả Thích Trí Tịnh nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thư Viện Sách NóiTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng