Ảnh bìa sách Tam Quốc Diễn Nghĩa

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tác giả : La Quán Trung

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 1515

Lượt xem/nghe : 9335

Lượt đọc : 3484

Lượt tải : 960

Lượt tải AudioBook : 319

Kích thước : 7.96 MB

Tạo lúc : Mon, 05/09/2022 09:47

Cập nhật lúc : 00:13am 12/04/2024


THỂ LOẠI

Mua Sách Giấy Close
qrcode

Mua Sách: Tam Quốc Diễn Nghĩa

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lời Giới Thiệu
00:49:45 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 1
01:28:47 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 2
02:13:20 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 3
02:50:21 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 4
03:24:31 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 5
04:09:07 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 6
04:45:00 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 7
05:20:57 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 8
06:06:01 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 9
06:51:43 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 10
07:23:42 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 11
08:05:17 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 12
08:38:41 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 13
09:24:17 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 14
10:14:17 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 15
11:10:01 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 16
12:09:16 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 17
12:46:41 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 18
13:16:42 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 19
14:17:44 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 20
15:00:12 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 21
15:46:39 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 22
16:46:03 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 23
17:41:44 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 24
18:06:49 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 25
18:48:07 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 26
19:22:52 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 27
20:03:49 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 28
20:52:51 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 29
21:39:37 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 30
22:28:56 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 31
23:01:22 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 32
23:33:22 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 33
24:04:54 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 34
24:32:45 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 35
24:56:47 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 36
25:21:57 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 37
26:00:01 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 38
26:34:53 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 39
27:03:54 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 40
27:32:38 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 41
28:09:01 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 42
28:34:30 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 43
29:07:38 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 44
29:41:10 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 45
30:16:14 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 46
30:51:15 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 47
31:16:36 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 48
31:46:30 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 49
32:26:01 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 50
32:59:06 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 51
33:29:59 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 52
34:01:56 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 53
34:37:38 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 54
35:11:11 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 55
35:43:56 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 56
36:18:38 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 57
37:02:11 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 58
37:39:14 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 59
38:24:33 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 60
39:16:14 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 61
39:56:44 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 62
40:34:24 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 63
41:14:45 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 64
41:54:35 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 65
42:40:21 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 66
43:22:13 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 67
44:00:42 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 68
44:40:07 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 69
45:19:30 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 70
45:55:46 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 71
46:35:45 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 72
47:11:39 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 73
47:46:41 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 74
48:20:24 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 75
48:51:25 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 76
49:25:07 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 77
49:59:31 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 78
50:34:43 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 79
51:02:57 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 80
51:33:50 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 81
52:01:54 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 82
52:30:50 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 83
53:10:12 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 84
53:43:32 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 85
54:23:49 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 86
54:58:05 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 87
55:30:34 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 88
55:58:22 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 89
56:31:16 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 90
57:10:26 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 91
57:56:14 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 92
58:26:31 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 93
59:00:41 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 94
59:33:57 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 95
60:10:02 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 96
60:38:24 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 97
61:14:54 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 98
61:47:47 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 99
62:20:24 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 100
62:53:21 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 101
63:26:39 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 102
64:02:52 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 103
64:35:39 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 104
65:09:46 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 105
65:52:33 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 106
66:24:39 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 107
66:56:03 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 108
67:22:13 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 109
67:50:45 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 110
68:17:28 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 111
68:39:46 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 112
69:08:14 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 113
69:37:46 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 114
70:05:13 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 115
70:29:57 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 116
70:55:56 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 117
71:23:51 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 118
71:48:51 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 119
72:20:48 
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 120 (Hết)
Hẹn giờ tắt nhạc:


Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

Tam quốc diễn nghĩa về phương diện biên soạn chủ yếu là công lao của La Quán Trung, nhưng thực ra bộ tiểu thuyết này trước sau đã trải qua một quá trình tập thể sáng tác lâu dài của rất nhiều người.

Trước La Quán Trung, từ lâu, chuyện Tam quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng, các nghệ nhân kể chuyện, các nhà văn học nghệ thuật viết kịch, diễn kịch, đều không ngừng sáng tạo, làm cho những tình tiết câu chuyện và hình tượng các nhân vật phong phú thêm. Từ đầu thời Nguyên, các câu chuyện Tam quốc đã được thu thập thành một cốt truyện hoàn chỉnh có đầu có cuối, gọi là Tam quốc chí bình thoại.

Cuối đời Nguyên đầu đời Minh, nhà tiểu thuyết La Quán Trung đã viết bộ Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa[3] chính là đã dựa trên cơ sở sáng tác tập thể rất hùng hậu đó của nhân dân quần chúng. Dĩ nhiên trong khi viết ông có tham khảo những bản ghi chép của các nhà viết sử và các nhà văn khác (Tam quốc chí của Trần Thọ, Tam quốc chí chú của Bùi Tùng Chi), nhưng quan trọng hơn là phần thể nghiệm cuộc sống phong phú của bản thân ông và tài năng văn học kiệt xuất của ông.

Một trong những bản Tam quốc diễn nghĩa ra đời sớm nhất hiện nay còn giữ được là bản in năm Giáp Dần niên hiệu Hoằng Trị đời Minh (1494) và năm Nhâm Ngọ thời Gia Tĩnh (1522) gồm có 24 cuốn 240 tiết. Từ đó về sau (gần 300 năm), nhiều bản Tam quốc đã lưu hành, nhưng nội dung đều không có gì khác nhau lắm.

Truyện Tam quốc của La Quán Trung so với bản truyện kể của đời nhà Nguyên, đại khái có mấy đặc điểm như sau:

Tìm mua: Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tước bớt một số phần mê tín, nhân quả báo ứng và những tình tiết "quá ư hoang đường".

Viết thêm, làm nội dung cuốn truyện phong phú thêm rất nhiều, tô vẽ tính cách và hình tượng nhân vật cho sâu sắc, đậm nét hơn.

Nâng cao ngôn ngữ đến mức nghệ thuật, tăng cường thêm sức hấp dẫn của nghệ thuật.

Làm nổi bật lên một cách rõ ràng và mãnh liệt nhân dân tính và xu hướng tính văn học là yêu Lưu Bị, ghét Tào Tháo, hướng về nước Thục chống lại nước Ngụy trong toàn cuốn sách.

Nói tóm lại, La Quán Trung đã đem những phần phong phú trong truyện Tam quốc mà nhân dân quần chúng và những nghệ nhân kể chuyện đã sáng tác ra, nâng cao lên thành một tác phẩm văn học lớn lao nổi tiếng.

Đầu đời Thanh, hai cha con Mao Luân, Mao Tôn Cương (người Tràng Châu tỉnh Giang Tô) lại bắt đầu tu đính truyện Tam quốc. Công việc tu đính này hoàn thành vào khoảng năm Khang Hy thứ 18 (1679).

Mao Tôn Cương đã gia công, thêm bớt, nhuận sắc những chi tiết nhỏ, sắp xếp lại các hồi mục, câu đối, sửa chữa lại câu, lời trùng hoặc những chỗ chưa thỏa đáng. Ông đã tước bỏ rất nhiều những chương tấu, những bài bình luận, tán rộng trong phần chú thích, thay đổi một số câu thơ lẫn lộn văn kể với văn vần, v.v... và thêm vào đó những lời bàn, dồn 240 tiết thành 120 hồi, lại đặt cho bộ Tam quốc cái tên là "cuốn sách đệ nhất tài tử". Làm cho truyện càng hoàn chỉnh, văn kể trong sáng, gọt giũa, trên một mức độ nào đó cũng đã làm tiện lợi cho mọi quần chúng độc giả. Từ đó bản của Mao Tôn Cương thay bản của La Quán Trung, tiếp tục được lưu truyền rộng rãi.

Năm 1958, Nhân dân Văn học Xuất bản xã Bắc Kinh đã chỉnh lý lại nhiều, bằng cách dựa vào bản của Mao Tôn Cương hiệu đính rất kỹ từng câu, từng chữ, từng tên riêng có đối chiếu với bản của La Quán Trung rồi sửa chữa lại những chỗ mà bản của Mao Tôn Cương đã sửa hỏng, sửa sai với nguyên bản của La Quán Trung, nhưng nói chung vẫn giữ nguyên bộ mặt của bản Mao Tôn Cương. Còn những tên lịch sử đặc biệt như tên người, tên đất, tên triều đại... nếu cả hai bản trên đều sai, thì hiệu đính lại theo sử sách. Nên các lần in sau hầu hết đều lấy theo bản in này.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tam Quốc Diễn Nghĩa PDF của tác giả La Quán Trung nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Tác Phẩm Kinh Điển (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng