Ảnh bìa sách Phong Thần Diễn Nghĩa

PHONG THẦN DIỄN NGHĨA

Tác giả : Hứa Trọng Lâm

Định dạng : Radio / Sách PDF

Số trang : 1289

Lượt xem/nghe : 3676

Lượt đọc : 1199

Lượt tải : 331

Lượt tải AudioBook : 109

Kích thước : 3.78 MB

Tạo lúc : Tue, 03/01/2023 14:44


THỂ LOẠI

qrcode

Mua Sách: Phong Thần Diễn Nghĩa

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Hồi 1: Trụ Vương Tế Miễu Bà Nữ Oa
00:15:11 
Hồi 2: Phản Nước Thương, Tô Hộ Đề Thơ
00:45:32 
Hồi 3: Xem Thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ Dâng Ðắc Kỷ
01:12:29 
Hồi 4: Giết Giai Nhân, Hồ Ly Mượn Lệnh
01:26:42 
Hồi 5: Vân Trung Tử Dâng Kiếm Trừ Yêu
01:43:31 
Hồi 6: Làm Bào Lạc Trụ Vương Hại Tôi Trung
02:16:12 
Hồi 7: Bí Trọng Bày Mưu Phế Khượng Hậu
02:45:01 
Hồi 8: Họ Phương Cõng Chúa Phản Triều Ca
03:19:48 
Hồi 9: Thương Thừa Tướng Liều Mình Gián Chúa
03:38:30 
Hồi 10: Tiếng Sấm Sanh Dị Nhân
03:57:34 
Hồi 11: Tây Bá Bị Giam Thành Dũ Lý
04:22:19 
Hồi 12: Na Tra Xuất Hiện Ải Trần Ðường
04:41:16 
Hồi 13: Thạch Cơ Bị Lửa Thiêu Hiện Hình Cục Đá
05:06:23 
Hồi 14: Na Tra Nhờ Thầy Cứu Nhập Xác Bông Sen
05:34:52 
Hồi 15: Khương Thượng Về Trần Cưới Vợ
05:57:37 
Hồi 16: Tử Nha Đốt Quỉ Hóa Tỳ Bà
06:20:10 
Hồi 17: Ðắt Kỷ Lập Sái Bồn Đốt Hại Cung Nga
06:42:41 
Hồi 18: Khương Tử Nha Lội Sông Trốn Chúa
07:10:27 
Hồi 19: Bá Ấp Khảo Dâng Báu Vật Chuộc Tội Cha
07:39:52 
Hồi 20: Táng Nghi Sanh Mua Lòng Bọn Nịnh
07:58:27 
Hồi 21: Văn Vương Khoe Quan Qua Năm Ải
08:10:06 
Hồi 22: Văn Vương Thương Con Mửa Thịt Hóa Thỏ
08:26:03 
Hồi 23: Thấy Phi Hùng Điềm Lành Ứng Mộng
08:40:26 
Hồi 24: Văn Vương Rước Khương Thượng Nơi Sông Vị
09:05:15 
Hồi 25: Hồ Ly Dọn Tiệc Mời Yêu Quái
09:23:07 
Hồi 26: Ðắt Kỷ Bày Mưu Hại Tỉ Can
09:49:06 
Hồi 27: Văn Trọng Ban Sư Về Nước Dâng Mười Khoản Can Vua
10:09:10 
Hồi 28: Văn Vương Phạt Trụ Cứu Dân
10:26:11 
Hồi 29: Văn Vương Chém Sùng Hầu Hổ
10:51:22 
Hồi 30: Võ Thành Vương Phản Trụ Đầu Châu
11:17:53 
Hồi 31: Văn Thái Sư Đuổi Theo Phi Hổ
11:39:12 
Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa Gặp Cha Tại Ðồng Quan
11:57:13 
Hồi 33: Hoàng Phi Hổ Đánh Ải Tụy Thủy
12:19:54 
Hồi 34: Võ Thành Vương Ra Mắt Tử Nha
12:39:26 
Hồi 35: Triều Ðiền Đem Binh Thám Thính
12:57:35 
Hồi 36: Quế Phương Vâng Chiếu Chinh Tây
13:16:16 
Hồi 37: Tử Nha Về Núi Cầu Nguyên Thỉ
16:20:20 
Hồi 38: Tứ Thánh Phò Trụ Đánh Tây Kỳ
16:44:22 
Hồi 39: Hai Nịnh Bị Giá Lạnh Nằm Co
17:06:22 
Hồi 40: Bốn Tướng Cậy Phép Đoạt Thành
17:40:19 
Hồi 41: Văn Trọng Đi Ngang Huỳnh Hoa Trại
18:00:23 
Hồi 42: Thái Sư Thâu Được Bốn Tướng Thần
18:18:20 
Hồi 43: Văn Thái Sư Thất Trận Cầu Tiên Giúp
18:40:24 
Hồi 44: Khương Tử Nha Bị Trù, Hồn Bay Về Trời
19:06:23 
Hồi 45: Nhiên Ðăng Phá Trận Thập Tuyệt
17:05:14 
Hồi 46: Quản Thành Tử Phá Trận Kim Quang
17:27:14 
Hồi 47: Triệu Công Minh Ra Sức Phò Văn Trọng
17:54:14 
Hồi 48: Lục Yểm Lập Kế Bắt Triệu Công Minh
18:16:14 
Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ Vương Đành Lâm Nạn
18:37:14 
Hồi 50: Trận Huỳnh Hà Ba Cô Bắt Các Tiên
18:58:14 
Hồi 51: Tử Nha Cướp Trại Đuổi Binh Thương
19:15:13 
Hồi 52: Núi Tuyệt Long, Văn Trọng Chầu Trời
19:29:14 
Hồi 53: Ðặng Cửu Công Dâng Sắc Chinh Tây
19:48:14 
Hồi 54: Thổ Hành Tôn Khoe Tài Bắt Tướng
20:08:14 
Hồi 55: Thổ Hành Tôn Thất Thế Đầu Tây Kỳ
20:23:14 
Hồi 56: Tử Nha Lập Mưu Bắt Thiền Ngọc
20:51:14 
Hồi 57: Trụ Vương Sai Tô Hộ Phạt Tây Kỳ
21:17:14 
Hồi 58: Trời Khiến Tử Nha Gặp Lữ Nhạc
21:40:14 
Hồi 59: Ân Hồng Giữa Đường Thâu Chánh Ðáng
22:04:14 
Hồi 60: Mã Nguyên Xuống Núi Giúp Con Vua
22:27:13 
Hồi 61: Ân Hồng Nát Thây Trên Thái Cực Ðồ
22:49:14 
Hồi 62: Trương Sơn Kế Tiếp Việc Chinh Tây
23:09:13 
Hồi 63: Thân Công Báo Khuyên Nhứt Ðiện Hạ Đánh Tử Nha
23:35:14 
Hồi 64: La Tuyên Nổi Lửa Đốt Tây Kỳ
23:55:14 
Hồi 65: Ân Giao Mắc Lời Thề Bỏ Mạng
24:13:14 
Hồi 66: Hồng Cẩm Vân Đẹp Số Xe Duyên
24:26:14 
Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha Bái Tướng
24:56:14 
Hồi 68: Núi Thú Dương Nghĩa Sĩ Cầm Cương
25:07:14 
Hồi 69: Khổng Tuyên Ra Tài Bắt Tướng
25:26:14 
Hồi 70: Chuẩn Ðề Hóa Phép Cỡi Công
25:50:14 
Hồi 71: Tử Nha Kéo Binh Qua Hai Ải
26:06:14 
Hồi 72: Quảng Thành Tử Ba Lần Lạy Giáo Chủ
26:25:14 
Hồi 73: Già Trẻ, Đôi Hùm Tranh Cao Thấp
26:46:13 
Hồi 74: Khói Trắng, Hơi Vàng, Hai Phép Đồng Nhau
27:10:14 
Hồi 75: Thổ Hành Tôn Trộm Thú Dư Nguyên
27:41:14 
Hồi 76: Trịnh Luân Bắt Tướng Thâu Tỵ Thủy
28:02:14 
Hồi 77: Lão Tử Hóa Tam Thanh Đánh Giáo Chủ
28:22:14 
Hồi 78: Tây Phương Hai Vị Phá Tru Tiên
28:49:14 
Hồi 79: Ải Xuyên Vân, Bốn Tướng Châu Bị Bắt
29:09:14 
Hồi 80: Trận Ôn Hoàng Bị Quạt Mầu Phá Tiêu
29:34:14 
Hồi 81: Ải Ðồng Quan, Họ Dư Rải Độc
29:57:14 
Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo Sa Cơ
30:17:14 
Hồi 83: Phá Trận Dữ, Tiên Thú Hiện Hình
30:38:14 
Hồi 84: Kéo Binh Lang Đánh Ải Lâm Ðồng
31:06:14 
Hồi 85: Hai Vị Chư Hầu Đầu Thánh Chúa
31:34:14 
Hồi 86: Ngũ Nhạc Trở Về Thiên Tào
31:51:14 
Hồi 87: Vợ Chồng Thổ Hành Tôn Tử Trận
32:09:14 
Hồi 88: Tử Nha Độ Binh Vượt Huỳnh Hà
32:26:14 
Hồi 89: Vua Trụ Chặt Chân Lương Dân Để Xem Tủy
32:42:14 
Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh Bị Đả Thần
32:56:14 
Hồi 91: Tử Nha Lập Kế Thiêu Văn Hóa
33:11:14 
Hồi 92: Dương Tiễn Ra Tài Bắt Tử Chân
33:33:14 
Hồi 93: Kim Tra Lập Kế Đoạt Ải Du Hồn
33:49:14 
Hồi 94: Văn Hoán Nổi Xung Chém Phá Bại
34:06:13 
Hồi 95: Tử Nha Hài Tội Ác Trụ Vương
34:20:14 
Hồi 96: Nữ Oa Đón Thâu Ðắt Kỷ
34:33:14 
Hồi 97: Lầu Trích Tinh, Vua Trụ Thiêu Mình
34:48:14 
Hồi 98: Phá Ðài Báu, Nhà Châu Thí Của
35:07:14 
Hồi 99: Tử Nha Vâng Sắc Phong Thần
35:33:14 
Hồi Cuối: Châu Võ Vương Luận Công Chia Nước
Hẹn giờ tắt nhạc:


Tìm Hiểu Thần Số Học

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank

"Phong thần diễn nghĩa khởi đầu với chuyện kể về vua Trụ nhà Thương đến miếu thờ Nữ Oa dâng hương, đã đề thơ với hàm ý hỗn xược khiến cho Nữ Oa nổi giận. Nữ Oa đã sai ba yêu quái ở mộ Hiên Viên mê hoặc vua Trụ nhằm làm cho nhà Thương sụp đổ. Một trong ba yêu quái là hồ ly tinh đã đạt hỏa hầu tu luyện ngàn năm, giết chết Đát Kỷ, một cô gái đẹp được tiến cung, rồi nhập vào xác nàng để ra mắt nhà vua. Được nhà vua sủng ái, Đát Kỷ giả dần dần lộng hành, trừ khử các bề tôi trung thực, giết hoàng hậu và toan giết cả hai hoàng tử. Bên cạnh đó, Đát Kỷ giả còn tìm cách hại 4 chư hầu lớn, xui vua Trụ vời họ vào chầu rồi bắt Tây Bá và Cơ Xương bỏ ngục.

Viên quan tổng binh ở cửa quan Trần Đường là Lý Tịnh sinh con trai tự xưng là Na Tra. Na Tra làm đồ đệ của Thái Ất Chân nhân, lên bảy tuổi đã đại náo biển Đông, rút gân chân thái tử con của Long Vương. Long Vương đến nhà Lý Tĩnh đòi đền mạng. Na Tra tự nguyện chết để cha mẹ được sống. Người mẹ lập miếu thờ Na Tra nhưng ông bố (Lý Tịnh) lại bắt phá đi. Na Tra cầu cứu thầy đuổi đánh Lý Tịnh.

Khương Tử Nha là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn, vâng lệnh thầy xuống núi giúp nhà Chu diệt nhà Thương. Tử Nha giết được một yêu quái, bạn của Đát Kỷ giả, và nhờ đó ông được vua Trụ phong chức Hạ Đại phu. Sau vì can Trụ xây Lộc Đài mà họ Khương suýt bị giết chết, phải trốn đến ấp Tây Kỳ thuộc đất nhà Chu. Bấy giờ Tây Bá Cơ Xương trốn thoát khỏi ngục đã tìm đến Khương Tử Nha nhờ giúp đỡ.

Trong một trận chiến, nhà Chu đã đánh bại quân của vua Trụ, nhưng vua Trụ không vì thế mà hối cải, vẫn tiếp tục ghẹo vợ của Hoàng Phi Hổ, khiến Phi Hổ tức giận. Phi Hổ đã vượt 5 cửa ải về với nhà Chu.

Với sự giúp sức của Giáo Chủ Thông Thiên, vua Trụ sai 36 lộ quân tiến đánh ấp Tây Kỳ. Trong trận chiến này, được hậu thuẫn của Xiển Giáo, nhà Chu đã đánh bại 36 lộ quân của vua Trụ. Tuy vậy, vua Trụ vẫn tiếp tục hoang dâm tàn bạo, không biết hối cải, và các nước chư hầu phải hợp lực tiến đánh. Trong trận chiến đối đầu khốc liệt cuối cùng này, quân của vua Trụ đã thất bại thảm hại, vua Trụ tự thiêu, Đát Kỷ giả cũng bị giết chết. Khương Tử Nha được Nguyên Thủy Thiên Tôn trao quyền phân phong các thần, còn Chu Vũ Vương (tức Cơ Phát, con Cơ Xương) cũng được quyền tấn phong các chư hầu...”***

Tìm mua: Phong Thần Diễn Nghĩa

Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Ðế Cốt là Giảng Ðịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt.

Bà Giảng Ðịnh cho là điềm lành, liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng. Quả nhiên vì nuốt trứng, bà thọ thai sinh được một trai đặt tên là Khiết.

Khiết lớn lên phò vua Nghiêu, rồi đến vua Thuấn, được phong làm chức Tư Ðồ.

Vì có công dạy dân, về sau Khiết được phong làm Lạc Ấp, và làm chúa một xứ.

Dòng dõi ông Khiết vẫn nối chức cai trị Thái Ấp cho đến đời ông Thái Ất, tức là Thành Thang.

Thành Thang là người nhân đức và trung hậu, nghe đồn ông Y Doãn là người tài trí, thất thời ẩn cư cày ruộng nơi Sằn Dã, liền đến rước về, dâng cho vua Kiệt, nhà Hạ dùng.

Ấy là vì lòng trung, Thành Thang không dám dùng riêng người tài cho mình.

Ai ngờ vua Kiệt bất trí, không biết dùng người tài, nghe lời dua mị, không trọng dụng Y Doãn.

Y Doãn bỏ vua Kiệt trở về với Thành Thang.

Bấy giờ vua Kiệt càng ngày càng đắm say tửu sắc. Giết quan Long Phùng là một vị gián quan có công với nước, nên chẳng ai dám ra can ngăn nữa.

Hành động của vua Kiệt mỗi lúc một thối nát hơn.

Ông Thành Thang thấy vậy sai người qua khóc lóc để khuyên can.

Vua Kiệt đã không nghe còn bắt ông Thành Thang giam tại Hạ Ðài suốt một thời gian mới thả về.

Trong lúc vua Kiệt ham dâm, độc ác như vậy thì ông Thành Thang lại tỏ cho thiên hạ thấy ông là một người nhân hậu có tiếng.

Một hôm, ông Thành Thang ra ngoài đồng thấy người đi săn bủa lưới bốn phía, và vái:

-Trên trời sa xuống, dưới đất chun lên, tất cả bốn phương đều vô mảnh lưới.

Ông Thành Thang nghe lời vái ấy than thầm:

-Nếu vậy muôn cầm đìểu thú đều bị bắt hết còn gì?

Ông bèn truyền mở ba phía lưới ra, rồi khiến các thợ săn vái rằng:

Muốn lại thì lại, muốn qua thì qua

Ở trên trời sa xuống, có cánh bay xa

Ở dưới đất chun lên, có chân chạy ra

Con nào liều mạng, thì vào lưới ta

Cầm thú đều ra khỏi lưới hết. Bởi vậy đời sau người ta thường nói: "Mở lưới Thành Thang " tức là ý muốn nhắc đến tích ấy.

Giăng lưới để bắt cầm thú để ăn thịt mà chỉ giăng một mặt, chừa chổ cho con thịt thoát ra thì lòng nhân còn gì hơn. Bởi vậy tiếng đồn tới cõi Hớn Nam, thiên hạ đều khen Thành Thang đức lớn, hơn bốn mươi nước đều theo.

Ðến sau, vua Kiệt vô đạo, hại dân gần chết, ông Y Doãn phò Thành Thang đánh đuổi vua Kiệt qua đất Nam Sào.

Các chư hầu hội đũ mặt, tôn Thành Thang lên làm Thiên tử, Thành Thang vẫn từ chối, chỉ muốn nhận bổn phận chư hầu thôi, nhưng vì các chư hầu khác ép buộc, Thành Thang cực chẳng đã phải thuận lời lên ngôi Thiên tử lập Kinh đô nơi đất Bạt vào năm Ất Mùi mở đầu nhà Thương.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Phong Thần Diễn Nghĩa PDF của tác giả Hứa Trọng Lâm nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Mua Sách: Phong Thần Diễn Nghĩa

Chúng tôi đang cần tìm đối tác, nhà đầu tư để chung tay xây dựng và phát triển Thư Viện Sách. Quý bạn hữu nếu quan tâm vui lòng liên hệ với ban quản trị qua email: www.thuviensach.vn@gmail.com
Xin chân thành cám ơn!

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Radio Truyện Dài Kỳ (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng