TA BÀ DU KÝ
Ảnh bìa sách Thiên Đường Du Ký

THIÊN ĐƯỜNG DU KÝ

Tác giả : Thánh Hiền Đường

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 730

Lượt xem/nghe : 1081

Lượt đọc : 360

Lượt tải : 162

Kích thước : 4.76 MB

Tạo lúc : Sat, 04/12/2021 13:59

Thể loại :


qrcode

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Sách nói Thiên Đường Du Ký:
Mục lục sách nói
00:00:00 
Hồi 1: Dạo Cửa Nam Thiên Nghe Đại Thánh Thuyết Pháp
00:16:20 
Hồi 2: Dạo Cửa Nam Thiên Ngọc Khuyết Lạy Chào Ra Mắt Văn Hành Thánh Đế
00:27:09 
Hồi 3: Lại Dạo Nam Thiên Ngọc Khuyết Nghe Thánh Đế Khuyên Nhủ
00:38:38 
Hồi 4: Dạo Cung Thái Thanh Nghe Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp
00:58:07 
Hồi 5: Lại Dạo Cung Thái Thanh Nghe Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp
01:16:06 
Hồi 6: Dạo Cung Thượng Thanh Nghe Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Pháp
01:37:02 
Hồi 7: Dạo Sông Tam Thanh Nghe Hà Thượng Công Thuyết Pháp
01:58:19 
Hồi 8: Lại Dạo Cung Thượng Thanh Nghe Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Pháp
02:33:22 
Hồi 9: Dạo Cung Ngọc Hư Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp
03:02:31 
Hồi 10: Lại Dạo Cung Ngọc Hư Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp
03:27:58 
Hồi 11: Dạo Cung Ngọc Hư Lần Thứ Ba Nghe Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp
03:43:07 
Hồi 11: Nguyên Thủy Tứ Thập Cửu Chương
04:20:16 
Hồi 12: Dạo Cung Đông Hoa Lắng Nghe Đông Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
04:48:44 
Hồi 13: Lại Dạo Cung Đông Hoa Lắng Nghe
05:14:23 
Hồi 14: Dạo Cung Đông Hoa Lần Thứ Ba Thăm Hoa Nguyên Linh Của Chúng Sinh
05:26:33 
Hồi 15: Dạo Cung Đông Hoa Lần Thứ Tư Thăm Cây Nguyên Linh Của Chúng Sinh
06:01:29 
Hồi 16: Dạo Cung Nam Hoa Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
06:23:46 
Hồi 17: Lại Dạo Cung Nam Hoa Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
06:59:39 
Hồi 18: Dạo Cung Tây Hoa Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp
07:24:23 
Hồi 19: Lại Dạo Cung Tây Hoa Lắng Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp
07:38:44 
Hồi 20: Dạo Cung Tây Hoa Lần Thứ Ba Lắng Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp
07:55:40 
Hồi 21: Dạo Cung Bắc Hoa Lắng Nghe Bắc Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
08:10:30 
Hồi 22: Lại Dạo Cung Bắc Hoa Lắng Nghe Bắc Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
08:28:27 
Hồi 23: Dạo Cung Trung Hoa Lắng Nghe Trung Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
08:44:56 
Hồi 24: Lại Dạo Cung Trung Hoa Lắng Nghe Trung Hoa Đế Quân Thuyết Pháp
09:00:23 
Hồi 25: Dạo Động Đào Nguyên Vùng Núi Cửu Tiên Hỏi Đạo Đại Tiên Quảng Thàử
09:10:02 
Hồi 26: Dạo Điện Đại Thành Bái Hội Chí Thánh Tiên Sư
09:24:39 
Hồi 27: Dạo Bảo Điện Đại Hùng Tây Thiên Bái Hội Thích Ca Mâu Ni Phật
09:44:22 
Hồi 28: Dạo Núi Phổ Đà Ở Nam Hải Lắng Nghe Đức Quán Thế Âm Thuyết Pháp
10:06:30 
Hồi 29: Dạo Thế Giới Cực Lạc Tây Phương Lắng Nghe Đức Phật A Di Đà Thuyếp
10:30:51 
Hồi 30: Dạo Điện Tam Quan Bái Hội Đức Thiên Quan Đại Đế
10:48:48 
Hồi 31: Dạo Điện Tam Quan Bái Yết Địa Quan Đại Đế
11:03:11 
Hồi 32: Dạo Điện Tam Quan Bái Hội Thủy Quan Đại Đế
11:19:11 
Hồi 33: Dạo Điện Trung Nghĩa Và Điện Hiếu Thảo
11:33:19 
Hồi 34: Dạo Cõi Biên Giới Âm Dương Xem Cảnh Những Người Được Trở Về Trời
11:48:40 
Hồi 35: Dạo Tam Giới Gặp Bát Tiên Quán Diệu Pháp
12:05:39 
Hồi 36: Cung Dao Trì Mở Tiệc Lớn Tạ Ơn
Hẹn giờ tắt nhạc:

Mục Lục

Tiểu Sử Phật Sống Tế Công.. 19

Lời Ông Tám Giảng

Trước Khi Đọc Thiên Đường Du Kí. 25

Ý Chỉ

Tiên Cô Nguyên Quân. 28

Ngọc Chỉ

Kim Khuyết Nội Tướng họ Từ. 34

Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên.. 38

Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn.. 38

Vô Cực Dao Trì Kim Mẫu.. 44

Quán Âm Đại Sĩ... 48

Hồi 1:

Dạo Cửa Nam Thiên.. 53

Nghe Đại Thánh Thuyết Pháp. 53

Hồi 2:

Dạo Cửa Nam Thiên Ngọc Khuyết

Lạy Chào Ra Mắt Văn Hành Thánh Đế.. 72

Hồi 3:

Lại Dạo Nam Thiên Ngọc Khuyết

Nghe Thánh Đế Khuyên Nhủ.. 82

Hồi 4:

Dạo Cung Thái Thanh

Nghe Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp.. 90

Sachvui.Com www.Sachvui.Com

Thiên Đường Du Kí

Hồi 5:

Lại Dạo Cung Thái Thanh

Nghe Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp...109

Hồi 6:

Dạo Cung Thương Thanh

Nghe Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Pháp...124

Hồi 7:

Dạo Sông Tam Thanh

Nghe Hà Thượng Công Thuyết Pháp...156

Hồi 8:

Lại Dạo Cung Thượng Thanh

Nghe Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Pháp.169

Hồi 9:

Dạo Cung Ngọc Hư

Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp...205

Hồi 10:

Lại Dạo Cung Ngọc Hư

Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp...227

Hồi 11:

Dạo Cung Ngọc Hư Lần Thứ Ba

Nghe Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp

Cùng Lạy Chào Đức Huyền Huyền Thượng Nhân.247

Hồi 12:

Dạo Cung Đông Hoa

Lắng Nghe Đông Hoa Đế Quân Thuyết Pháp..319

Hồi 13:

Lại Dạo Cung Đông Hoa

Lắng Nghe Đông Hoa Đế Quân Thuyết Pháp..355

Thánh Hiền Đường

Hồi 14:

Dạo Cung Đông Hoa Lần Thứ Ba

Thăm Hoa Nguyên Linh Của Chúng Sinh.. 382

Hồi 15:

Dạo Cung Đông Hoa Lần Thứ Tư

Thăm Cây Nguyên Linh Của Chúng Sinh.. 391

Hồi 16:

Dạo Cung Nam Hoa

Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp. 420

Hồi 17:

Lại Dạo Cung Nam Hoa

Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp. 435

Hồi 18:

Dạo Cung Tây Hoa

Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp... 462

Hồi 19:

Lại Dạo Cung Tây Hoa

Lắng Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp... 478

Hồi 20:

Dạo Cung Tây Hoa Lần Thứ Ba

Lắng Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp... 487

Hồi 21:

Dạo Cung Bắc Hoa

Lắng Nghe Bắc Hoa Đế Quân Thuyết Pháp... 498

Hồi 22:

Lại Dạo Cung Bắc Hoa

Lắng Nghe Bắc Hoa Đế Quân Thuyết Pháp... 510

Hồi 23:

Dạo Cung Trung Hoa

Lắng Nghe Trung Hoa Đế Quân Thuyết Pháp..521

Hồi 24:

Lại Dạo Cung Trung Hoa

Lắng Nghe Trung Hoa Đế Quân Thuyết Pháp..534

Hồi 25:

Dạo Động Đào Nguyên Vùng Núi Cửu Tiên

Hỏi Đạo Đại Tiên Quảng Thành Tử..543

Hồi 26:

Dạo Điện Đại Thánh

Bái Hội Chí Thánh Tiên Sư..562

Hồi 27:

Dạo Bảo Điện Đại Hùng Tây Thiên

Bái Hội Thích Ca Mâu Ni Phật..571

Hồi 28:

Dạo Núi Phổ Đà Ở Nam Hải

Lắng Nghe Đức Quán Thế Âm Thuyết Pháp.587

Hồi 29:

Dạo Thế Giới Cực Lạc Tây Phương

Lắng Nghe Đức Phật A Di Đà Thuyết Pháp...600

Hồi 30:

Dạo Điện Tam Quan

Bái Hội Đức Thiên Quan Đại Đế..619

Hồi 31:

Dạo Điện Tam Quan

Bái Yết Địa Quan Đại Đế..631

Hồi 32:

Dạo Điện Tam Quan

Bái Hội Thủy Quan Đại Đế. 647

Hồi 33:

Dạo Điện Trung Nghĩa Và Điện Hiếu Thảo.. 657

Hồi 34:

Dạo Cõi Biên Giới Âm Dương

Xem Cảnh Những Người Được Trở Về Trời. 672

Hồi 35:

Dạo Tam Giới Gặp Bát Tiên Quán Diệu Pháp.. 683

Hồi 36:

Cung Dao Trì Mở Tiệc Lớn Tạ Ơn Chư Tiên Phật,

Đức Lão Mẫu Khen Thưởng Dương Sinh

Cùng Chúc Mừng Sự Thành Công.. 700

Kim khuyết Nội Tướng họ Từ.. 714

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thiên Đường Du Ký PDF của tác giả Thánh Hiền Đường nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensach.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


KHOA HỌC TÂM LINH:

Tôn Giáo - Tâm Linh (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng