Voucher Live Close

90+ TRIẾT LÝ HAY VỀ SỰ NGU DỐT THÂM THÚY NHẤT BẠN NÊN BIẾT

Con người chúng ta không ai là hoàn hảo, thực tế luôn có những khuyết điểm tồn tại ở mỗi người. Cùng xem những triết lý hay về sự ngu dốt để suy ngẫm về điều đó bạn nhé!

1. The learned man knows that he is ignorant. (Victor Hugo)

Người có học biết mình ngu dốt.

2. Before God we are all equally wise - and equally foolish. (Albert Einstein)

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.

3. The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding. (Albert Camus)

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.

4. Our knowledge is a receding mirage in an expanding desert of ignorance. (Will Durant)

Tri thức của chúng ta là ảnh ảo lùi dần trong sa mạc của sự ngu dốt đương mở rộng.

5. Lack of understanding is a great power. Sometimes it enables men to conquer the world. (Anatole France)

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi khi nó khiến con người có thể chinh phục thế giới.

6. I prefer the folly of enthusiasm to the indifference of wisdom. (Anatole France)

Tôi thích sự ngu dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ.

7. A fool’s paradise is a wise man’s hell! (Thomas Fuller)

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!

8.The young people think the old people are fools - but the old people know the young people are fools. (Agatha Christie)

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

9. An intelligent hell would be better than a stupid paradise. (Victor Hugo)

Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngu dốt.

10. Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death. (Thomas Carlyle)

Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.

11. He may look like an idiot and talk like an idiot but don’t let that fool you. He really is an idiot. (Groucho Marx)

Hắn có thể trông như một thằng ngu và nói như một thằng ngu, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Hắn thực sự là thằng ngu đấy.

12. True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, and changeth his mind; the fool is obstinate, and doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance. (Akhenaton)

Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-1.jpg

13. The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. (Charles Bukowski)

Vấn đề với thế giới là người thông minh thì đầy nghi ngờ, trong khi người ngu dốt lại đầy tự tin.

14. Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. (Charles Darwin)

Ngu dốt sinh ra sự quả quyết hơn là tri thức; chính những người biết ít chứ không phải những người biết nhiều mới quả quyết khẳng định vấn đề này hay vấn đề kia sẽ không bao giờ được khoa học giải đáp.

15. Man as an inpidual is a genius. But men in the mass form the headless monster, a great, brutish idiot that goes where prodded. (Charlie Chaplin)

Con người là thiên tài khi đứng một mình. Nhưng đám đông con người thì tạo ra con quái vật không đầu, một thằng ngu lớn lao, tàn bạo đi bất cứ nơi nào bị thúc.

16. Stupidity cannot be cured. Stupidity is the only universal capital crime; the sentence is death. There is no appeal, and execution is carried out automatically and without pity. (Robert A Heinlein)

Sự ngu xuẩn không thể được chữa trị. Sự ngu xuẩn là tội tử hình chung duy nhất; hình phạt là cái chết. Không thể kháng án, và bản án được tự động thi hành, không hề khoan thứ.

17. We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid. (Benjamin Franklin)

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.

18. Nature makes only dumb animals. We owe the fools to society. (Balzac)

Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo ra con người ngu xuẩn.

19. Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago. (Johann Wolfgang von Goethe)

Kẻ ngu dốt hỏi những câu hỏi mà người thông thái đã trả lời cả ngàn năm trước.

20. Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power. (George Bernard Shaw)

Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.

21. Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something. (Aristotle)

Người sáng suốt lên tiếng khi họ có điều cần nói, kẻ khờ lên tiếng bởi vì họ phải nói gì đó.

22. It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own. (Marcus Tullius Cicero)

Phẩm chất đặc biệt của kẻ ngu xuẩn là chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà quên đi của bản thân.

23. The silliest woman can manage a clever man; but it needs a very clever woman to manage a fool. (Rudyard Kipling)

Người phụ nữ ngốc nghếch nhất cũng có thể chế ngự được người đàn ông thông minh; nhưng chỉ người phụ nữ hết sức thông minh mới chế ngự được gã đàn ông ngu xuẩn.

24. The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge. (Elbert Hubbard)

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-2.jpg

25. Ignorance and error are necessary to life, like bread and water. (Anatole France)

Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc sống, cũng giống như bánh mỳ và nước.

26. Everyone is entitled to be stupid, but some abuse the privilege. (Khuyết danh)

Ai cũng có quyền tỏ ra ngu ngốc, nhưng một số người lạm dụng đặc quyền đó.

27. The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget. (Thomas Szasz)

Kẻ ngu xuẩn chẳng tha thứ cũng chẳng quên; kẻ ngây thơ tha thứ và quên; kẻ sáng suốt tha thứ nhưng không quên.

28. There is no sin so great as ignorance. Remember this. (Rudyard Kipling)

Không có tội lỗi nào lớn hơn sự dốt nát. Hãy nhớ điều này.

29. Người thông minh bao giờ cũng đồng ý với người thông minh khác, còn kẻ ngu ngốc thì thường không đồng ý với cả người thông minh lẫn người ngu ngốc. Cũng tương tự như vậy, tất cả những đường thẳng luôn luôn trùng lên nhau, còn những đường cong thì không bao giờ trùng nhau, cũng không bao giờ trùng với đường thẳng. (Aristotle)

30. There is nothing more frightful than ignorance in action. (Johann Wolfgang von Goethe)

Không gì đáng sợ hơn sự ngu dốt trong guồng hành động.

31. Ignorance, the root and stem of every evil. (Plato)

Sự ngu dốt, đó là gốc và thân của mọi cái ác.

32. The wise learn from the mistakes of others, it’s the fool that wants to make their own mistakes. (Tony Gaskins)

Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm.

33. Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do. (Dale Carnegie)

Bất cứ thằng ngu nào cũng có thể chỉ trích, chê trách và phàn nàn - và phần lớn kẻ ngu xuẩn đều làm như vậy.

34. The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. (Albert Einstein)

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

35. Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform. (Edward Young)

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

36. A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man´s wisdom even if he associates with a sage. (Dalai Lama)

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù cho có thân cận bậc thánh.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-3.jpg

37. The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart. (Benjamin Franklin)

Trái tim của kẻ khờ khạo nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người sáng suốt lại ngự ở trong tim.

38. Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred. (La Fontaine)

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

39. Admiration is the daughter of ignorance. (Thomas Fuller)

Sự ngưỡng mộ là con gái của ngu dốt.

40. Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it. (Thomas Paine)

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.

41. Ignorant men don’t know what good they hold in their hands until they’ve flung it away. (Sophocles)

Những kẻ ngu dốt không biết mình nắm trong tay điều tốt đẹp gì cho tới khi họ ném nó đi.

42. When a wise man does not understand, he says: “I do not understand.” The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom. (Frank Herbert)

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: “Tôi không hiểu.” Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.

43. Nature makes only dumb animals. We owe the fools to society. (Balzac)

Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo ra con người ngu xuẩn.

44. Anger dwells only in the bosom of fools. (Albert Einstein)

Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn.

45. He must be very ignorant for he answers every question he is asked. (Voltaire)

Anh ta hẳn phải rất ngu dốt vì anh ta trả lời mọi câu mình được hỏi.

46. There’s a fine line between courage and foolishness. Too bad its not a fence. (Khuyết danh)

Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn. Thật tiếc nó không phải hàng rào.

47. It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion. (Anatole)

Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.

48. Ngu nhi hảo tự dụng, tiện nhi hảo tự chuyên. Sinh hồ kim chi thế, phản cổ chi đạo. Như thử giả, tai cập kì thân giả dã. (Khổng Tử)

Kẻ ngu thích tự ý làm, kẻ thấp kém thích chuyên quyền; sống ở đời nay mà làm ngược với đạo thời xưa. Như thế là chuốc họa vào thân.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-4.jpg

49. Wise men don’t need advice. Fools won’t take it. (Benjamin Franklin)

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

50. Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. (Ngạn ngữ Anh)

51. Tricks and treachery are the practice of fools, that don’t have brains enough to be honest. (Benjamin Franklin)

Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.

52. To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered. (Voltaire)

Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

53. Courage is facing your fears. Stupidity is fearing nothing. (Todd Bellemare)

Lòng can đảm là đối mặt với nỗi sợ. Sự ngu xuẩn là chẳng sợ cái gì.

54. Prejudices are what fools use for reason. (Voltaire)

Định kiến là điều những thằng ngu sử dụng làm lý lẽ.

55. Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness. (Sacha Guitry)

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.

56. He who thinks himself wise, O heavens! is a great fool. (Voltaire)

Anh ta nghĩ anh ta thông thái, ôi trời ạ! một tên ngốc!

57. Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction. (Albert Einstein)

Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.

58. Only a fool expects to be happy all the time. (Robertson Davies)

Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.

59. I do not believe in the collective wisdom of inpidual ignorance. (Thomas Carlyle)

Tôi không tin vào tập hợp trí tuệ chung của những cá nhân ngu dốt.

60. The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool. (Anatole France)

Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-5.jpg

61. Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying. (Martin Luther)

Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

62. Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo. (Ngạn ngữ Anh)

63. Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn. (Benjamin Franklin)

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

64. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former. (Albert Einstein)

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

65. Travel makes a wise man better, and a fool worse. (Thomas Fuller)

Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.

66. Đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời. (Khuyết danh)

67. A fool sees not the same tree that a wise man sees. (William Blake)

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.

68. Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction. (Albert Einstein)

Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.

69. There is nothing worse than aggressive stupidity. (Johann Wolfgang von Goethe)

Không gì tồi tệ hơn sự ngu xuẩn hung hăng.

70. A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. (William Shakespeare)

Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt.

71. I have never made but one prayer to God, a very short one: “O Lord make my enemies ridiculous.” And God granted it. (Voltaire)

Tôi chưa bao giờ cầu nguyện Chúa câu nào ngoài một câu rất ngắn: “Ôi thưa Cha, hãy biến kẻ thù của con thành nực cười.” Và Chúa thực hiện nguyện vọng đó.

72. Talking and eloquence are not the same: to speak and to speak well are two things. A fool may talk, but a wise man speaks. (Heinrich Heine)

Nói và hùng biện không giống nhau: nói và nói hay là hai điều khác biệt. Kẻ ngu dốt có thể nói, nhưng người thông thái thì diễn thuyết.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-6.jpg

73. It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt. (Mark Twain)

Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.

74. I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend. (Edward Bulwer Lytton)

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn.

75. Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble. (Samuel Johnson)

Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống.

76. The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. (Benjamin Franklin)

Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.

77. Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other. (Benjamin Franklin)

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.

78. Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error. (Marcus Tullius Cicero)

Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ kẻ ngu mới khăng khăng giữ sai lầm.

79. It is difficult to free fools from the chains they revere. (Voltaire)

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

80. When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty. (George Bernard Shaw)

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.

81. The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding. (Albert Camus)

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.

82..Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance. (Will Durant)

Sáu mươi năm trước tôi biết mọi thứ; giờ tôi chẳng biết gì cả; giáo dục là cuộc khám phá không ngừng về sự ngu dốt của chúng ta.

83. Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly to heaven. (William Shakespeare)

Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường.

84. When you talk to the half-wise, twaddle; when you talk to the ignorant, brag; when you talk to the sagacious, look very humble and ask their opinion. (Edward Bulwer Lytton)

Khi nói với những kẻ thông thái nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ dốt nát, hãy khoe khoang. Khi nói với những người khôn ngoan, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

2331-90-triet-ly-hay-ve-su-ngu-dot-tham-thuy-nhat-ban-nen-biet-7.jpg

85. Man is a clever animal who behaves like an imbecile. (Albert Schweitzer)

Con người là loài động vật thông minh hành xử một cách ngu dại.

86. Dictatorships foster oppression, dictatorships foster servitude, dictatorships foster cruelty; more abominable is the fact that they foster idiocy. (Jorge Luis Borges)

Những chế độ độc tài ấp ủ sự phản kháng, nuôi dưỡng sự nô dịch, nuôi dưỡng sự tàn nhẫn; ghê tởm hơn là chúng nuôi dưỡng sự ngu dốt.

87. He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.

88. Stupid is a boundless concept. (Khuyết danh)

Sự ngu xuẩn là một khái niệm không giới hạn.

89. A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. (Benjamin Franklin)

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

90. What the world has to eradicate is fear and ignorance. (Jan Masaryk)

Điều mà thế giới cần phải tiêu diệt là nỗi sợ hãi và sự ngu dốt.

91. Let ignorance talk as it will, learning has its value. (La Fontaine)

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.

92. If I decide to be an idiot, then I’ll be an idiot on my own accord. (Johann Sebastian Bach)

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN:
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Bình Luận: (*)
Họ và tên: (*)
Email: (*)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTinh Hoa Giáo Dục - Di Sản Cho Muôn Đời Sau


Blog (Top views)
Theo Ngày
Theo Tuần
Theo Tháng