Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Game Giải Trí

Thể Loại Sách

Phổ Thông

Văn Hoá

Chung

Game Giải Trí

Thể Loại Sách

Phổ Thông

Văn Hoá

Truyện hay

Thống kê truy cập

Online: 2

Hôm nay: 34

Hôm qua: 1663

Tuần này: 10067

Tháng này: 52899

Năm:514380

Tổng: 1825318

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: La Quán Trung

Thể loại: Tiểu Thuyết

Nguồn:

Lượt xem: 4786038

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày đăng: 05/07/2021 00:00:00

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu truyện

Một trong năm bộ tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc

Xem thêm

Danh sách chương

Hồi 1: Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩaHồi 2: Trương Dực Đức giận đánh đốc bưuHồi 3: Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh NguyênHồi 4: Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôiHồi 5: Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào CôngHồi 6: Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm cànHồi 7: Viên Thiệu qua cầu đánh Công TônHồi 8: Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kếHồi 9: Trừ hung bạo, Lã Bố giúp tư đồHổi 10: Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩaHổi 11: Lưu hoàng thúc cứu Khổng Dung ở Bắc HảiHồi 12: Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ ChâuHổi 13: Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranhHổi 14: Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa ĐôHổi 15: Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá VươngHổi 16: Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kíchHồi 17: Viên Công Lộ cất bảy cánh quânHổi 18: Giả Văn Hòa liệu mưu quyết thắng giặcHổi 19: Thành Hạ Phì, Tào Tháo dùng binhHổi 20: Tào A Man ra săn ruộng Hứa ĐiềnHổi 21: Tào Tháo uống rượu luận anh hùngHồi 22: Viên, Tào đều cất ba quân mã bộHổi 23: Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặcHồi 24: Quốc tặc hành hung giết quý phiHồi 25: Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việcHồi 26: Viên Bản Sơ hao binh tổn tướngHồi 27: Mỹ Nhiệm công[1] cưỡi một ngựa bay nghìn dặmHồi 28: Chém Sái Dương, anh em hòa giảiHổi 29: Tiểu Bá Vương giận chém Vu CátHồi 30: Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trậnHồi 31: Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ Bản SơHổi 32: Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùngHồi 33: Tào Phi nhân loạn lấy Chân thịHồi 34: Sái phu nhân nấp nghe chuyện kínHồi 35: Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dậtHồi 36: Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn ThànhHồi 37: Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩHổi 38: Long Trung quyết kế thiên hạ chia baHồi 39: Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kếHồi 40: Sái phu nhân bàn hiến Kinh ChâuHồi 41: Lưu Huyền Đức đưa dân qua sôngHồi 42: Trương Dực Đức đại náo cầu Trường BảnHồi 43: Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nhoHồi 44: Khổng Minh dùng kế khích Chu DuHồi 45: Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binhHồi 46: Dùng chước lạ, Khổng Minh mượn tênHồi 47: Hám Trạch mật dâng thư giả hàngHồi 48: Mở tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơHồi 49: Đàn Thất tinh, Gia Cát cầu phongHồi 50: Gia Cát Lượng khéo tình đường Hoa Dung
Trang 1/3 Đi

Game Giải Trí

Thể Loại Sách

Phổ Thông

Văn Hoá

Truyện hay

Thống kê truy cập

Online: 2

Hôm nay: 35

Hôm qua: 1663

Tuần này: 10068

Tháng này: 52900

Năm:514381

Tổng: 1825319

https://thuviensach.vn/-gioi-thieu-mot-so-web-site-kiem-tien-online-uy-tin-kiem-200k-den-300k-moi-ngay--a3
https://timebucks.com/?refID=218057284